خمین (98/08/30)

برج میلاد (98/01/29)

دانشگاه علوم پزشکی ارتش (97/10/13)

قم (97/10/15)

بیمارستان نجمیه (97/10/19)

اراک (97/07/18)

مشهد (97/08/04-97/08/02)

سیستان و بلوچستان (97/08/25-97/08/23)

کردستان (97/02/20)